Wat is dyslexie?

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen een verzoek indienen om een aangepast taalprogramma te volgen.
 
Dit verzoek kan worden ingediend door leerlingen van klas 2 en 3 havo / vwo.
 
Voor de brugklas kan geen aangepast programma aangevraagd worden. Dat leerjaar is een basisjaar waarin de taalproblemen geïnventariseerd worden.
 
Het aangepast taalprogramma kan worden aangevraagd voor het vak:
 • Duits op 3 havo/vwo. 
 • Frans op 2 of 3 havo/vwo.
 
De leerling kan slechts voor één vak in klas 2 en 3 (havo / vwo) een aangepast programma volgen. De andere taal blijft regulier op het rooster staan.
Het is niet toegestaan om voor Engels een aangepast programma te volgen. In verband met de doorstroomeisen in het mbo, hbo of wo is de school van mening dat voor het vak Engels het reguliere programma gevolgd moet worden.
 

Wat houdt het programma in:

De leerling volgt niet meer de reguliere lessen voor het vak maar werkt tijdens de uren dat het vak op het rooster staat op school, gedeeltelijk zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van een door de school aangewezen begeleider, aan een aangepast taalprogramma. De leerling doorloopt een programma met een afwijkende inhoud, waarbij de nadruk ligt op de andere Moderne vreemde Talen in zijn / haar vakkenpakket.
De beoordeling voor het gevolgde programma wordt uitgedrukt in een kwalificatie, waarbij het eindcijfer 6 in de cijferlijst genoteerd wordt.
-          Indien een leerling het programma in klas twee volgt is de leerling ook verplicht dit programma in klas drie te volgen. Een overstap naar het reguliere programma is niet mogelijk.
 
Leerlingen die een aanvraag indienen moeten voldoen aan de volgende criteria:
-          Een beperkingen op het gebied van Frans of Duits als gevolg van dyslexie (de leerling moet in het bezit zijn van een officiële verklaring).
-          De beperkingen op Frans of Duits leiden ertoe dat de leerling niet kan voldoen aan de doorstroomcriteria binnen de afdeling waarin de leerling zit.
-          Docenten adviseren om op basis van capaciteit en motivatie leerling de studie op de betreffende afdeling te vervolgen.
 
Een verzoek om een aangepast taalprogramma te mogen volgen wordt schriftelijk ingediend bij de dyslexiecoördinator.
 
Consequenties voor het volgen van het aangepaste taalprogramma:
-          Het aangepaste taalprogramma blokkeert voor de leerling het kiezen van dat vak in de Tweede Fase.
-          De leerling kan, op basis van het te volgen programma, voor dat vak ook geen examen afleggen aan de school.
-          Het volgen van een aangepast taalprogramma kan ertoe leiden dat doorstroommogelijkheden voor de leerling geblokkeerd worden omdat die taal in de vervolgopleiding nodig is.
-          Als een leerling eenmaal het aangepaste taalprogramma volgt is de leerling verplicht het hele traject te volgen. Terugkeer naar het reguliere programma is niet mogelijk
omdat niet meer aangesloten kan worden op dat programma. Het niet volgen van het programma wordt aangemerkt als schoolverzuim en er zal dienovereenkomstig gehandeld worden.
 
De volgende procedure moet gevolgd worden om in aanmerking te komen voor het aangepaste taalprogramma:
-          In het tweede of derde leerjaar kan een leerling, via de ouders, hiertoe een verzoek indienen bij de dyslexiecoördinator.
-          De dyslexiecoördinator wint advies in bij de orthopedagoog, de remedial teacher en bij de vakdocenten.
o        De orthopedagoog kijkt naar de capaciteit van de leerling
o        De remedial teacher kijkt met name naar de motivatie van de leerling voor het volgen van een apart programma. Hij laat zich daarbij leiden door de ervaringen tijdens het ondersteuningsprogramma dat ieder dyslexie leerling volgt.
o        De vakdocenten kijken in vergadering naar motivatie, capaciteit en niveau van de leerling.
-          Er zijn drie momenten per schooljaar (leerlingbespreking tijdens periode 2 en 3 en tijdens de overgangsvergadering) dat besloten kan worden een leerling in het speciale taalprogramma te plaatsen.
-          Het besluit tot plaatsing wordt genomen door een plaatsingscommissie bestaande uit: de dyslexiecoördinator, de orthopedagoog en de remedial teacher. Zij motiveren hun besluit maar dit besluit is onherroepelijk.
-          Het besluit wordt aan de ouders bekendgemaakt door de dyslexiecoördinator. Ouders krijgen een formulier ter ondertekening waarmee ze aangeven bekend te zijn met de voorwaarden en consequenties en ermee akkoord te gaan. Een afschrift van het formulier komt in het dossier van de leerling. Bij een negatieve beschikking wordt de motivering en de uitslag eveneens vastgelegd in het leerling-dossier.Aangepast taalprogramma
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen een verzoek indienen om een aangepast taalprogramma te volgen. Dit verzoek kan worden ingediend door leerlingen van klas 2 en 3 havo / vwo. Voor de brugklas kan geen aangepast programma aangevraagd worden. Dat leerjaar is een basisjaar waarin de taalproblemen geïnventariseerd worden.
Het aangepast taalprogramma kan worden aangevraagd voor het vak:
 • Duits op 3 havo/vwo. 
 • Frans op 2 of 3 havo/vwo.
De leerling kan slechts voor één vak in klas 2 en 3 (havo / vwo) een aangepast programma volgen. De andere taal blijft regulier op het rooster staan.
Het is niet toegestaan om voor Engels een aangepast programma te volgen. In verband met de doorstroomeisen in het mbo, hbo of wo is de school van mening dat voor het vak Engels het reguliere programma gevolgd moet worden.

Wat houdt het programma in:

 • De leerling volgt niet meer de reguliere lessen voor het vak maar werkt tijdens de uren dat het vak op het rooster staat op school, gedeeltelijk zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van een door de school aangewezen begeleider, aan een aangepast taalprogramma.
 • De leerling doorloopt een programma met een afwijkende inhoud, waarbij de nadruk ligt op de andere Moderne vreemde Talen in zijn / haar vakkenpakket.
 • De beoordeling voor het gevolgde programma wordt uitgedrukt in een kwalificatie, waarbij het eindcijfer 6 in de cijferlijst genoteerd wordt.
 • Indien een leerling het programma in klas twee volgt is de leerling ook verplicht dit programma in klas drie te volgen. Een overstap naar het reguliere programma is niet mogelijk.

Leerlingen die een aanvraag indienen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Een beperkingen op het gebied van Frans of Duits als gevolg van dyslexie (de leerling moet in het bezit zijn van een officiële verklaring).
 • De beperkingen op Frans of Duits leiden ertoe dat de leerling niet kan voldoen aan de doorstroomcriteria binnen de afdeling waarin de leerling zit.
 • De inzet voor Frans of Duits moet voldoende zijn om een goede beoordeling te kunnen geven.
Een verzoek om een aangepast taalprogramma te mogen volgen wordt schriftelijk ingediend bij de dyslexiecoördinator.

Consequenties voor het volgen van het aangepaste taalprogramma:

 • Het aangepaste taalprogramma blokkeert voor de leerling het kiezen van dat vak in de Tweede Fase.
 • De leerling kan, op basis van het te volgen programma, voor dat vak ook geen examen afleggen aan de school.
 • Het volgen van een aangepast taalprogramma kan ertoe leiden dat doorstroommogelijkheden voor de leerling geblokkeerd worden omdat die taal in de vervolgopleiding nodig is.
 • Als een leerling eenmaal het aangepaste taalprogramma volgt is de leerling verplicht het hele traject te volgen. Terugkeer naar het reguliere programma is niet mogelijk omdat niet meer aangesloten kan worden op dat programma. Het niet volgen van het programma wordt aangemerkt als schoolverzuim en er zal dienovereenkomstig gehandeld worden.

De volgende procedure moet gevolgd worden om in aanmerking te komen voor het aangepaste taalprogramma:

 • In het tweede of derde leerjaar kan een leerling, via de ouders, hiertoe een verzoek indienen bij de dyslexiecoördinator.
 • De dyslexiecoördinator samen met de betreffende vakdocent en de mentor voeren samen overleg. Hierin wordt het functioneren van de leerling bij Frans of Duits bekeken, maar ook het algehele functioneren, m.n. motivatie, capaciteit en niveau. Gezamenlijk wordt er een advies gegeven aan de teamleider. Deze communiceert met de ouders.
 • Er zijn 3 momenten in het schooljaar dat een leerling in het aangepaste taalprogramma geplaatst kan worden: Kerst, Pasen, overgang.
 • Het advies tot plaatsing wordt opgesteld door de commissie bestaande uit dyslexiecoördinator, vakdocent en mentor.
 • De teamleider neemt op basis van dit advies een besluit en maakt dit bekend aan de ouders.
 • De ouders krijgen via de leerling een formulier ter ondertekening aangeboden. Hiermee geven ze aan bekend te zijn met de voorwaarden en consequenties van deelname aan het aangepaste programma. In Magister verschijnt een melding van genoemde beschikking.
© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |