Signalering taalproblematiek BC Broekhin

Wanneer er vanuit het onderwijsproces signalen zijn die kunnen wijzen op dyslexie (informatie verkregen uit “voorinformatie dyslexieonderzoek” ingevuld door de docenten Nederlands en Moderne Vreemde Talen) dan onderneemt de Remediaal Specialist verdere stappen. Na overleg met de orthopedagoog wordt er een onderzoekstraject in werking gezet. Dit gebeurt na contact met de ouders en de mentor. Meestal loopt een remediëringstraject parallel met het onderzoekstraject. Het vaststellen van het facet van “hardnekkigheid” speelt hierbij een belangrijke rol. Als het complete onderzoekstraject is afgerond worden de ouders verwezen naar een extern bureau voor het verkrijgen van een officiële dyslexieverklaring.

Mochten ouders besluiten om het gehele traject buiten school te laten verlopen, dan is de samenwerking en afstemming tussen onderzoeker en school van groot belang. (Zie onder “meer informatie”: “Dyslexiebeleid Samenwerkingsverband”.) Uitsluitend wanneer de school als deskundig partner betrokken is bij het onderzoek kunnen aan een dyslexieverklaring rechten en faciliteiten worden ontleend. Een leerling en ouders die een onderzoek willen laten verrichten dienen zich daarom altijd in verbinding te stellen met de Remediaal Specialist van onze school!

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |