Dyslexie begeleiding

BC Broekhin heeft een beleidsplan op grond waarvan leerlingen met een dyslexieverklaring aanspraak kunnen maken op extra zorg. Deze leerlingen kunnen begeleidingsles krijgen, bovendien worden er afspraken gemaakt over de faciliteiten waarvan ze gebruik kunnen maken.
De Remediaal Specialist biedt structureel in leerjaar 1 en 2 in kleine groepjes deze begeleidingsles aan. In de volgende leerjaren kan dit individueel en in overleg plaatsvinden. In de begeleidingslessen wordt voornamelijk gewerkt met het aanleren van lees-, spelling- en leerstrategieën.
Via de Remediaal Specialist (tevens dyslexiecoördinator) krijgen coördinatoren, mentoren en vakdocenten informatie over de dyslectische leerlingen.

De Remediaal Specialist / dyslexiecoördinator is, ook voor ouders, het eerste aanspreekpunt betreffende dyslexie op BC Broekhin.

Begeleidingsles dyslexie:

Leerjaar 1 en 2 hebben dyslectische leerlingen op BC Broekhin recht op één lesuur dyslexiebegeleiding per week. Dit gebeurt onder wisselende lesuren. Het nadeel hiervan is dat de leerlingen een reguliere les moeten missen. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat een proefwerk of overhoring voorgaat. De leerling gaat, alvorens naar de begeleidingsles te komen, eerst langs het klaslokaal en geeft aan de docent door dat hij / zij begeleidingsles heeft. Het kan zijn dat de docent de les belangrijker vindt (bijvoorbeeld nieuwe uitleg). Na de les moet de leerling zelf navragen welk huiswerk opgegeven is in de gemiste les!

In de begeleidingsles worden lees-, spelling- en leerstrategieën aangeboden. Dit gebeurt altijd in kleine groepjes leerlingen uit verschillende klassen. Soms gebeurt dit m.b.v. een werkboek, soms met een computerprogramma. Aan het begin van de les kunnen alle leerlingen aangeven met welke onderdelen van andere vakken ze moeite hebben. Hier wordt dan eerst even aandacht aan besteed.

Mocht een leerling een begeleidingsles missen, dan moet hij zelf navragen wanneer de volgende les gepland is. Bij regelmatig verzuim kan er besloten worden de begeleiding te stoppen.

Extra faciliteiten

De volgende faciliteiten kunnen aan dyslectische leerlingen worden aangeboden:
  • extra tijd bij toetsen en examens
  • toetsen in standaard vergoot lettertype
  • coulant beoordelen van spellingfouten bij Nederlands en de Moderne Vreemde Talen (zo nodig mondeling toetsen)
  • geen onverwachte leesbeurten
  • gebruik maken van ondersteunende hulpmiddelen
  • dispensatie Moderne Vreemde Taal

Extra tijd bij toetsen is officieel vastgelegd tijdens toetsweken. Bij een proefwerk van 50 minuten krijgen dyslectische leerlingen een extra tijd van 10 minuten. Tijdens reguliere proefwerken lukt het praktisch gezien niet om extra tijd te geven. Er worden proefwerken van maximaal 35-40 minuten aangeboden, zodat de dyslectische leerling in de les een extra tijd heeft van 10-15 minuten. Als dit niet lukt, kan de beoordeling van de toets eventueel aangepast worden.

Er worden steeds meer verzoeken gedaan tot het toekennen van extra tijd bij toetsen. Het is mogelijk dat leerlingen in onze huidige maatschappij teveel (auditieve) prikkels moeten verwerken die het effectief werken nadelig beïnvloeden. Vaak komt dit omdat er bovendien sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D, een vorm van autisme of een taalverwerkingsprobleem (dyslexie). Als dit echter niet het geval is, is het voor de Remediaal Specialist niet mogelijk om extra tijd toe te kennen. In dat geval zal er door de ouders / verzorgers, via een extern bureau, onderzoek gedaan moeten laten worden naar de mogelijke oorzaak.

Conform het Centraal Schriftelijk Examen wordt toetsen in het lettertype ARIAL 11 of 12 met regelafstand 1½ aangeboden aan dyslectische leerlingen. Hierdoor is het maken van vergrotingen (vaak A3 formaat) niet meer nodig. Mogelijk dat sommige vakken hier nog wel eens gebruik van maken.

Docenten houden in de beoordeling van toetsen met name bij Nederlands en de Moderne Vreemde Talen rekening met de spellingfouten die een dyslectische leerling maakt. Soms kan overwogen worden om de toets nog eens mondeling af te vragen om een beter zicht te krijgen op de beheersing van de getoetste leerstof. 
Bij sommige leerlingen is het aan te bevelen een klassikale leesbeurt van te voren aan te kondigen en eventueel thuis te laten voorbereiden. Als de technische leesvaardigheid dermate zwak is, kan hierdoor frustratie voor een gedeelte weggenomen worden. 
Het gebruik van een daisyspeler in de klas wordt niet geadviseerd. Het komt nauwelijks voor dat er in een les grotere tekstgedeelten verwerkt moeten worden. Wij adviseren dan ook om een daisyspeler thuis bij het maken van huiswerk te gebruiken! Via school kan er gratis beschikt worden over cd’s met ingesproken tekst van leerboeken. In overleg kunnen deze cd’s besteld worden. Na afloop van het schooljaar moeten deze weer worden ingeleverd. 
Als een leerling een motorische beperking heeft kunnen de ouders een verzoek indienen om in de klas een laptop of tekstverwerker te gebruiken. Hiervoor moet er wel een deskundigenverklaring (paramedisch) worden afgegeven. De Remediaal Specialist, bepaalt of het gebruik hiervan wordt toegestaan. Hiervoor wordt een contract opgesteld dat door de ouders ondertekend dient te worden. Bij fraude, bijvoorbeeld bij toetsing, wordt deze faciliteit onmiddellijk ingetrokken. 
Dyslectische leerlingen hebben in klas 2 de mogelijkheid om dispensatie te krijgen voor het vak Frans. In klas 3 kan dit voor het vak Duits. Hiervoor moet aan bepaalde criteria voldaan worden. Ouders dienen een verzoek hiertoe in. De Remediaal Specialist beoordeelt of er aan de criteria wordt voldaan en beschikt positief of negatief over het verzoek.
Dyslectische leerlingen krijgen een zogenaamde “dyslexiepas” uitgereikt. Hierop staan de faciliteiten vermeld waar de leerling recht op heeft. Verder staan de namen van alle dyslectische leerlingen op een lijst die via It’s Learning voor alle docenten is in te zien.
Centraal Schriftelijk Examen:
Op het CSE wordt er standaard een extra tijd van 30 minuten aan de dyslectische leerlingen toegekend. Het gebruik van auditieve ondersteuning (daisycd’s) is mogelijk als de leerlingen minstens één jaar thuis ook gebruik heeft gemaakt van cd’s met ingesproken tekst. Ditzelfde geldt voor het gebruik van een laptop.

In de eindexamenklas maakt een dyslectische leerling ook gebruik van de speciale luistertoetsen voor dyslectische leerlingen.

Signalen van de mogelijke aanwezigheid van taalproblemen worden door de Remediaal Specialist opgepakt tot aan het eindexamenjaar; dus tot en met 3 VMBO­T, 4 HAVO en 5 VWO. In het eindexamenjaar wordt er door school geen speciaal traject voor dyslectici meer ingezet. Met een dyslexieverklaring aangereikt ná begin van het eindexamenjaar kan dan uitsluitend nog gebruik gemaakt worden van de wettelijk toegestane verlengde tijd. Aanvragen voor het gebruik van elektronische hulpmiddelen, zoals laptop e.d., worden na de start van het eindexamenjaar ook niet meer toegekend. De school is van mening dat er eerst een effectief traject doorlopen moet zijn alvorens over te kunnen gaan tot de inzet van hulpmiddelen. 

© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |