Decanaat

VMBO theoretische leerweg

In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen extra Loopbaan Oriëntatie Begeleidingslessen(LOB-lessen) van de mentor. Er zijn voorlichtingsmiddagen voor leerlingen envoorlichtingsavonden voor ouders omtrent de te kiezen sector met bijbehorende vakken voorde derde klas. Iedere vakdocent vertelt tijdens de les over zijn/haar vak en geeft de leerlingeen advies. Individuele begeleiding wordt door de mentor en decaan gegeven.In het derde leerjaar wordt dezelfde weg gevolgd met betrekking tot de sectorkeuze enpakketsamenstelling voor de vierde klas.Alle leerlingen maken in het tweede en derde leerjaar een beroepsinteressetest. In het vierde leerjaar is er een gezamenlijke ouderavond die gericht is op de school- enberoepskeuze na het VMBO en een informatieavond over studiefinanciering.

HAVO

In de derde klassen van het HAVO is de begeleiding van de mentoren gericht op de profielkeuze. Leerlingen en hun ouders moeten weten welke combinatie van vakken eengoede aansluiting geeft op het vervolgonderwijs na het HAVO. Tegelijkertijd moet bekekenworden of een bepaald profiel voor een leerling haalbaar is. Daarvoor doen alle leerlingeneen aantal testen: een capaciteitentest en een interessetest. Ook worden adviezen vanvakdocenten ingewonnen en hebben de mentoren verschillende gesprekken met de klas enmet individuele leerlingen. Voor de ouders is er een gezamenlijke voorlichtingsavond.

VWO

Het voorgaande geldt ook voor de derde klas van het atheneum en gymnasium. Aan heteinde van de derde klas kiezen de leerlingen een profiel. De keuze berust op capaciteit envoorkeuren van de leerlingen. Naast het rapport zijn daarbij de adviezen van de vakdocentenen de uitslagen van de testen van groot belang.  

Algemeen

In de voor-eindexamenklassen HAVO en VWO wordt het inzicht in deze mogelijkheden verder uitgebreid en verdiept. De leerling moet weten wat hij met zijn profiel kan kiezen. In de examenklassen 4 VMBO, 5 HAVO en 6 VWO begeleiden de decanen de leerlingen bij het maken van een definitieve keuze. Daarnaast verstrekken de decanen inlichtingen over de leer prestaties van leerlingen aan vervolgopleidingen die daarom vragen. Ouders en leerlingen kunnen zich tot de decanen richten om inlichtingen te vragen over:

  • profielkeuze binnen het VMBO
  • profielkeuze binnen het HAVO, atheneum en gymnasium
  • studiefinanciering
  • vervolgopleidingen
  • veranderen van schooltype
© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |