Internationalisering als ervaring

Verkennende bezoeken

In de onderbouw worden verkennende bezoeken gebracht aan scholen uit de Euregio. Zo heeft BC Broekhin al meer dan tien jaar in 2 en 3 VWO een uitwisselingsproject met het Kreisgymnasium in Heinsberg (D). Voor 2 en 3 VMBO is een samenwerkingsverband aangegaan met de Realschule Krefeld Oppum.

Uitwisselingen

In de bovenbouw krijgt iedere leerling de kans om deel te nemen aan één uitwisseling, onafhankelijk van de verkennende bezoeken waaraan hij in de onderbouw heeft deelgenomen.
Het internationaliseringsbeleid in de bovenbouw is steeds meer gericht op het inbedden van projecten in de vakken, die daartoe opdrachten hebben opgenomen in hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarmee wordt invulling gegeven aan het “andere leren” dat op BC Broekhin is geïntroduceerd en dat beoogt leerlingen buiten het schoollokaal kennis op te laten doen. De gemaakte opdrachten maken deel uit van de examenstof en worden als zodanig beoordeeld.
De deelname van leerlingen aan de uitwisselingen geschiedt op vrijwillige basis, hetgeen de betrokken vakken verplicht om ook een alternatief aan te bieden in hun PTA. Direct na de uitwisselingen wordt geëvalueerd en bekeken of in het volgend schooljaar aanpassingen met betrekking tot de inhoud van het programma moeten worden doorgevoerd.

Excursies en studiereizen

Sommige vakken hebben een buitenlandse studiereis in hun curriculum opgenomen. De inhoud van de studiereis wordt in hoge mate bepaald door de wensen betreffende kennisoverdracht op het vakgebied. De sectie Tekenen (studiereis Parijs) en de sectie Klassieken (studiereis Rome) maken gebruik van deze mogelijkheid. Aan de uitwisseling met het Kreisgymnasium in Heinsberg is een reis naar Berlijn gekoppeld, waaraan samen met de Duitse partnerschool inhoud wordt gegeven. Leerlingen die TTO volgen, nemen in leerjaar 1 deel aan een tweedaagse excursie naar Engeland. In leerjaar 3 krijgen ze de gelegenheid om een week in Zuid-Engeland door te brengen. Ook leerlingen die IB (Internationaal Baccalaureaat voor Engels) volgen, brengen enkele korte bezoeken aan Engeland.
Voor de studiereizen gelden dezelfde beleidsuitgangspunten als voor uitwisselingen.

Erasmus+ projecten

Een Erasmus+ project is een samenwerkingsproject tussen middelbare scholen uit de Europese Unie. Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma dat uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen onderwijsinstellingen in Europa stimuleert. Het programma wil bijdragen leveren aan de versterking van de kennismaatschappij, duurzame economische groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. De projecten hebben een centraal thema dat door de deelnemende scholen gezamenlijk wordt uitgewerkt.

Internationalisering en het reguliere programma

Leerlingen en docenten van BC Broekhin zijn zich ervan bewust dat de deelnemers tijdens hun verblijf in het buitenland scholing volgen, zij het dat het lesprogramma anders wordt ingevuld. De leerkracht die een leerling gedurende een bepaalde periode mist, realiseert zich dat de betreffende leerling na terugkomst iets meer steun nodig zal hebben. Dit kan betekenen een extra uitleg van de gemiste stof of het inhalen van een toets. In geen geval wordt de leerling benadeeld voor het feit dat hij voor het internationale contact heeft gekozen. Anderzijds dienen de deelnemende leerlingen zelfstandig de opgelopen achterstand in het reguliere schoolprogramma in te halen. Ook kunnen deelnemende leerlingen worden verplicht om bepaalde taken voorafgaand aan de uitwisseling uit te voeren, zulks zelfs in de voorwaardelijke sfeer. In alle gevallen verplicht de leerling zich middels de inschrijving ertoe dat de door de school gestelde voorwaarden worden nagekomen.
Uitgaande van de verwachte zelfstandigheid van de leerling kan internationalisering op deze wijze essentieel bijdragen aan de onderwijskundige doelstellingen die voor de leerlingen zijn opgesteld.
© BC Broekhin Roermond | Contactgegevens |