Bevorderingsnormen kansklassen Nederlandstalig gymnasium

Bevorderingsnormen kansklassen Nederlandstalig gymnasium

Bevordering

Tijdens het kansjaar wordt er in maart een voorlopig bevorderingsadvies gecommuniceerd. Dit advies wordt gebaseerd op het leerlingprofiel, analyses van belangrijke toetsen en de werk- en studiehouding van de leerling, passend bij een kansrijke schoolcarrière. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen het definitieve bevorderingsadvies.

In gevallen waarbij een afwijking van de bevorderingsnorm wordt geconstateerd, kán de leerling door de mentor worden ingebracht in de overgangsvergadering. De overgangsvergadering kan positief adviseren ten bate van de leerling. Indien dat gebeurt neemt de teamleiders vervolgens een bindend besluit.

Algemeen

  • Om toegelaten te worden tot een afdeling in het tweede leerjaar moet de leerling voldoende punten halen voor die afdeling én voldoet hij/zij aan de voorwaarden van de kernvakkenregeling. Met kernvakken bedoelen we de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

  • Rapportcijfers worden gegeven in afgeronde gehele getallen.

  • Doubleren in de kansklas is slechts bij uitzondering toegestaan.

Normen kansklassen Nederlandstalig gymnasium

Toelatingsmogelijkheid tot

Aantal vakken

Aantal onvoldoendes

Norm

2 gymnasium

12

0

87

1

89

2

90

3

91

Bij het vak LO krijgt de leerling 4 keer per jaar een beoordeling (2x per semester): een Onvoldoende, een Voldoende of een Goed (en eventueel Zeer Goed). Een O moet worden gecompenseerd met 2x V of 1x G (of ZG). LO telt niet mee voor de overgangsnorm. Echter dient het vak LO minimaal met een voldoende te worden afgesloten.

Kernvakkenregeling

Naast bovenstaande normen geldt de kernvakkenregeling in de kansklassen. Leerlingen die doorstromen naar de tweede klas van het gymnasium mogen maximaal één onvoldoende hebben in de kernvakken (minimaal een 5) en zullen in dat geval altijd besproken worden in de docentenvergadering. De teamleider zal het advies van de vakdocent en de vergadering meenemen en vervolgens een beslissing nemen, die bindend is.[1]

star man