Programma van Toetsing en Afsluiting havo cohort 2020-2022

Programma van Toetsing en Afsluiting havo cohort 2020-2022

Leeswijzer

Ieder schooljaar bestaat uit 2 semesters (= 2 periodes). De semesters hebben verschillende nummers. Op Havo 4 zijn dat de semesters 1 en 2 en op Havo 5 zijn dat de semesters 3 en 4.
Niet bij alle vakken worden in alle semesters PTA-werken afgenomen. Er zijn vakken waarbij het PTA pas begint in het examenjaar.
De PTA's zijn doorlopend. Dat wil zeggen dat per leerjaar of semester geen afzonderlijke gemiddelden worden uitgerekend die het eindcijfer van het schoolexamen gaan bepalen.
Leerlingen krijgen in het examenjaar de mogelijkheid om voor één vak een herkansingstoets te maken. Deze toets vervangt alle schriftelijke PTA-toetsen uit een semester. De afname van deze toets vindt plaats gedurende de twee weken na de afsluitende toetsweek in het examenjaar. In het PTA zijn de te herkansen toetsen in de kolom "herkansbaar" aangeduid met "JA".
De stof van deze herkansingstoetsen dekt de gehele leerstof van de toetsen afgenomen in het betreffende semester, met uitzondering van de mondelingen, de KLT's (kijk- en luistertoetsen) en de PO's (praktische opdrachten).

Programma van Toetsing en Afsluiting per vak:

Nederlands
Frans
Duits
Engels
Geschiedenis
Maatschappijleer
Aardrijkskunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde D
Rekenen
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Economie
Bedrijfseconomie
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding

star man