Programma van Toetsing en Afsluiting havo cohort 2021-2023

Programma van Toetsing en Afsluiting havo cohort 2021-2023

Leeswijzer

Ieder schooljaar bestaat uit 2 semesters (= 2 periodes). De semesters hebben verschillende nummers. Op havo 4 zijn dat de semesters 1 en 2 en op havo 5 zijn dat de semesters 3 en 4.
Niet bij alle vakken worden in alle semesters PTA-werken afgenomen. Er zijn vakken waarbij het PTA pas begint in het examenjaar.
De PTA's zijn doorlopend. Dat wil zeggen dat per leerjaar of semester geen afzonderlijke gemiddelden worden uitgerekend die het eindcijfer van het schoolexamen gaan bepalen.

Herkansingen

  1. Leerlingen krijgen in oktober de mogelijkheid om maximaal twee herkansingstoetsen te maken uit het voor-examenjaar*. Bij de beoordeling voor de herkansing geldt het hoogste cijfer als de beoordeling van dat onderdeel.

  2. Leerlingen krijgen in het examenjaar de mogelijkheid om maximaal drie keer een herkansing te maken.

  3. Leerlingen krijgen in januari van het examenjaar de mogelijkheid om één herkansingstoets te maken voor een toets uit de periode van begin examenjaar tot en met december*. Bij de beoordeling voor de herkansing geldt het hoogste cijfer als de beoordeling van dat onderdeel.

  4. Daarnaast krijgen de leerlingen in april van het examenjaar de mogelijkheid om twee herkansingstoetsen te maken voor twee toetsen uit het examenjaar. Bij de beoordeling voor de herkansing geldt het hoogste cijfer als de beoordeling van dat onderdeel. Een onderdeel kan niet twee keer herkanst worden.

  5. Het besluit over de bevordering van het voorexamenjaar naar het examenjaar wordt gebaseerd op de voortgangscijfers die bekend zijn op de dag van de bevorderingsvergadering. Het al dan niet herkansen van een PTA-toets uit het voorexamenjaar en het daaruit voortvloeiend resultaat heeft dus geen invloed op de overgang naar het examenjaar.

*De herkansingstoets heeft dezelfde tijdsduur als de oorspronkelijk toets.

Opmerking: Een schriftelijk werk is een werk dat in het PTA expliciet als zodanig is benoemd.

Programma van Toetsing en Afsluiting per vak:

De onderstaande beschrijvingen zijn pas definitief per 1 oktober 2022!

star man