Decanaat
Keuze vakkenpakket
Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Decanaat

Tijdens hun schoolcarrière moeten de leerlingen belangrijke keuzes voor hun toekomst maken. De schooldecanen ondersteunen leerlingen en ouders bij het maken van deze keuzes. Op BC Broekhin zijn drie decanen werkzaam: voor het vmbo-t is dat dhr. R. Broecks, voor het havo mevr. I. van Pruissen en voor het vwo mevr. L. Dijkstra. 

De begeleiding bij het maken van al deze keuzes wordt in de eerste plaats uitgevoerd door de mentoren. Naast mentoren spelen ook de vakdocenten en andere medewerkers van school een rol. De decanen faciliteren en ondersteunen de mentoren. Daarnaast organiseren de decanen voorlichtingsavonden en klassikale- of groepsactiviteiten. Ook geven ze informatie en verzorgen ze, voor leerlingen en ouders, individuele begeleiding bij de profielkeuze en/of studie- en beroepskeuze.

vmbo

In het tweede en derde leerjaar van het vmbo wordt veel aandacht besteed aan de profielkeuze. Leerlingen kiezen hun profiel naar aanleiding van hun capaciteiten, vaardigheden en interesses. Ze worden hierbij ondersteund door de mentor, adviezen van de vakdocenten, voorlichting door de decaan, interessetesten maar zeker ook door de ouders.

Voor leerlingen van het tweede leerjaar hebben we dit filmpje over de keuzevoorlichting gemaakt, waarin een aantal keuzes worden toegelicht.

Voor leerlingen van het derde leerjaar hebben we dit filmpje over de keuzevoorlichting gemaakt, waarin een aantal keuzes worden toegelicht.

In het vierde leerjaar staat het LOB-programma in het teken van studie- en beroepskeuze. Hiervoor doorlopen de leerlingen een individueel programma. Hierbij valt te denken aan activiteiten als open dagen, meeloopdagen, de mbo-infoavond en gesprekken. Verder vindt er een informatieavond plaats over studiefinanciering.

Leerlingen van het tweede tot en met het vierde leerjaar werken onder leiding van hun mentor met de online methode Qompas. Hierin zullen ze opdrachten, vragenlijsten en reflecties invullen die hun een beter beeld geven van hun eigen interesses en mogelijkheden. Dit digitale portfolio helpt hen in het keuze- en beroepsproces

havo en vwo

In de derde klassen wordt toegewerkt naar de profielkeuze. Deze keuze vraagt een intensieve begeleiding door de mentor. Tijdens mentorlessen wordt er in Qompas gewerkt en schoolbreed zullen activiteiten voor leerlingen en ouders worden georganiseerd zodat met hulp van de mentor, de vakdocenten en de decaan een weloverwogen profielkeuze kan worden gemaakt.

In de bovenbouw van het havo en vwo gaan de leerlingen nadenken over hun studie- en beroepskeuze.  De leerlingen werken onder begeleiding van hun mentor in Qompas. Hierin reflecteren ze op hun eigen interesses en mogelijkheden. Door het decanaat worden weer activiteiten en voorlichtingen georganiseerd. Daarnaast zullen leerlingen zich ook zelfstandig moeten oriënteren op hun vervolgstudie, door middel van bezoek aan open dagen, meeloopdagen en voorlichtingsavonden en eigen gekozen activiteiten.

Keuze vakkenpakket

Voor de invoer van de vakkenpakketkeuze maken we gebruik van het programma "Zermelo".

Klik HIER voor de instructie.

Klik op het logo om je keuze in te voeren.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Wat is LOB?

Op onze school krijgen leerlingen informatie over en begeleiding bij keuzes voor hun verdere loopbaan. Dit heet LOB. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.
In alle leerjaren worden keuzebegeleidingslessen gegeven. Dit doen de mentoren in het mentoruur c.q. LOB-uur. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) loopt voor de leerling vanaf het eerste jaar tot aan het eindexamen.

Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Bij LOB leert de leerling na te denken over het vervolg van zijn studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in het tweede jaar (voor vmbo) of derde jaar (voor havo/vwo) bij de keuze voor een profiel. Verder in de opleiding krijgen leerlingen te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding (zie ook 'LOB in de bovenbouw'). Bij LOB leert de leerling zijn eigen loopbaancompetenties kennen en krijgt hij/zij zicht op loopbaanontwikkeling door middel van de methode Qompas.

Begeleiding

De mentor en de schooldecaan begeleiden de leerling op school bij het vinden van alle informatie die hij/zij nodig heeft om tot een keuze te komen. Zij informeren en adviseren de leerling over beroepen en relevante opleidingen. De mentor en de schooldecaan zijn de gesprekspartners voor onze leerlingen als het gaat om LOB.

De leerlingen werken onder begeleiding van hun mentor aan de methode Qompas. Deze methode draagt ertoe bij dat de leerlingen op basis van hun zelfbeeld met betrekking tot vaardigheden, interesses en capaciteiten tot een juiste profielkeuze komen. Daarnaast biedt de methode inzicht in de te kiezen profielen en de daaruit voortvloeiende vervolgopleidingen en beroepen.

Doel van LOB

Het doel van de LOB-activiteiten op BC Broekhin is om de leerling te ondersteunen in zijn of haar loopbaanontwikkeling. Om bij de leerlingen kennis en inzichten over henzelf en de vervolgmogelijkheden te vergroten. Het actief ontwikkelen van vaardigheden, attitudes en strategieën bij de leerlingen om opleidingskeuzes te maken, nu en na deze school. Deze ondersteuning is concreet het laten verkennen van de capaciteiten en interesses, het benoemen van eigenschappen en het herkennen van talenten. Dit alles moet leiden tot het vinden van het juiste schoolniveau, het kiezen van geschikte en succesrijke vakken in de bovenbouw en uiteindelijk een vervolgstudie die aansluit op deze ontwikkeling.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) loopt voor de leerling vanaf het eerste jaar tot aan het examen. Het doel van LOB is de leerlingen begeleiden in wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en waar mogelijkheden voor de toekomst liggen. Om tot een goede loopbaankeuze te komen stellen we ons bij LOB daarom de volgende vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

LOB in de bovenbouw

Nadat de leerlingen in het tweede jaar (voor vmbo) of derde jaar (voor havo/vwo) een profiel hebben gekozen, gaan ze in de bovenbouw op zoek naar een passende vervolgopleiding. Vanaf het derde jaar (voor vmbo) en het vierde leerjaar (havo/vwo) krijgen ze uitleg over de manieren waarop ze zich verder kunnen oriënteren op hun toekomst. Daarbij worden ze begeleid door hun mentor die op zijn beurt ondersteund wordt door de schooldecaan. De mentor zal geregeld de voortgang van de LOB-activiteiten met de leerlingen bespreken. De leerlingen kunnen in de bovenbouw mogelijke vervolgopleidingen bezoeken, deelnemen aan meeloopdagen en voorlichtingsactiviteiten

In het eindexamenjaar vullen de leerling op individuele wijze de overige LOB-activiteiten in. In het eindexamenjaar geeft de schooldecaan meer informatie over aanmeldingsprocedures en studiefinanciering.

star man