Havo
Lessentabel
Bevorderingsnormen
Programma van Toetsing en Afsluiting
Toetsplanners
Praktijkhavo

Havo

Ben je nieuwsgierig? Wil je ontdekken en onderzoeken?

Ben je ambitieus? Wil je de beste zijn, wil je leren en kritisch zijn op je eigen handelen?

Ben je ondernemend? Wil je het initiatief nemen, innoveren en samenwerken?

Ben je creatief? Wil je bedenken, uitproberen en oplossingen zoeken?

Dan heb jij de juiste mentaliteit voor onze havo!

Hoe zit de havo in elkaar?

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De havo duurt vijf jaar. De eerste drie jaren heten onderbouw. In de onderbouw volgt elke leerling een breed pakket aan theoretische vakken. Daarna kan hij/zij doorstromen naar de bovenbouw. Een leerling die bevorderd wordt naar de vierde klas, kan ook overstappen naar het mbo en een beroepsopleiding volgen.

In de bovenbouw van de havo kiest elke leerling voor een profiel. Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma dat voorbereidt op een bepaalde richting in het hoger onderwijs. Er zijn vier profielen: natuur en techniek (N&T), natuur en gezondheid (N&G), economie en maatschappij (E&M), cultuur en maatschappij (C&M).

Het bovenbouwprogramma wordt na twee jaar afgesloten met het havo-examen. Na afronding van de opleiding zijn er veel opleidingsmogelijkheden. Veel leerlingen stromen door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Opleidingen zijn er op veel verschillende gebieden: geschikt voor beroepen in de techniek, de gezondheidszorg, de economische sector, het onderwijs, de kunsten en de hulpverlenende beroepen. Voor havoleerlingen die het einddiploma hebben behaald, bestaat de mogelijkheid het vijfde en zesde leerjaar van het vwo te volgen. Gezien de grote verschillen die bestaan tussen havo en vwo, met name bij het onderwijs in de talen, moet bij de pakketkeuze aan het einde van havo 3 met een dergelijke overstap rekening gehouden worden. De overstap naar het vwo betekent dat een extra inspanning van je gevraagd gaat worden. De manier van denken verschilt sterk in vergelijking met die op de havo. Ook worden er aanvullende eisen gesteld aan leerlingen die deze overstap wensen te maken.

De havo richt zich nadrukkelijk op jongeren met een havo/hbo profiel. Ook leerlingen die zich niet aangetrokken voelen tot de theoretisch-academische benadering van het vwo willen we tot onze doelgroep rekenen. Leerlingen, die vooral praktisch en toepassingsgericht zijn ingesteld, kiezen vaker voor het vmbo. Deze leerlingen zullen op de havo veel meer moeite hebben met het tempo en de zelfstandigheid die nodig is. Een havoleerling heeft van klas één tot en met vijf zijn/haar ouders nodig om van zijn/haar schoolloopbaan een succes te maken. Vandaar dat wij ouders zo goed mogelijk informeren, zodat zij hun kind kunnen stimuleren en steunen.

Zowel vanuit de T/H-kansklas als vanuit de H/V-kansklas stromen leerlingen door naar havo 2 en vervolgens naar havo 3. In havo 4 hebben we te maken met een instroom van leerlingen van bijvoorbeeld het vmbo-t. Dat betekent dat we te maken hebben met steeds wisselende groepen leerlingen met diverse achtergronden. Toch hebben deze leerlingen voor een groot deel dezelfde behoeftes, als het gaat om goed onderwijs en een goede begeleiding. Dat laatste is waar wij ons in onze afdeling op richten.

Profielen op de HAVO

Bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel dat gericht is op bepaalde doorstroommogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs.

Ieder profiel bestaat uit:

 • een verplicht gemeenschappelijk deel 

 • een profieldeel, te kiezen uit:

  • Cultuur & Maatschappij

  • Economie & Maatschappij

  • Natuur & Gezondheid

  • Natuur & Techniek

 • ​een keuze-examenvak

 • een vrij deel

Lessentabel

H3

H4

H5

Nederlands

3

3

3

Frans

2

3

3

Duits

2

3

3

Engels

3

3

3

geschiedenis

2

3

3

maatschappijleer

1.5

aardrijkskunde

2

3

3

wiskunde

3

wiskunde A

3

3

wiskunde B

3

3.5

wiskunde D

3

3

natuurkunde

2

4

3

natuurkunde practicum

0,5

0,25

scheikunde

2

3

2.5

biologie

0.5

3

3

economie

2

4

3

bedrijfseconomie

3

3

tekenen

1

3

3

handvaardigheid

1

3

3

muziek

1

3

3

CKV

1

levensbeschouwing

0.5

international skills

1

lichamelijke oefening

2

2

2

mentorles

1

1

1

Bevorderingsnormen

Onderstaande knop opent het bestand met onze bevorderingsnormen.

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn alle theoretische toetsen en praktische opdrachten opgenomen die deel uitmaken van het SE (SchoolExamen). Per onderdeel wordt vermeld wanneer het getoetst wordt, de bijdrage aan het periodecijfer en de bijdrage van de periode aan het SE-cijfer.

Toetsplanners

Hieronder vindt u de toetsplanners voor havo 3, 4 en 5

Praktijkhavo

Op BC Broekhin ontwikkelen we een praktijkhavo voor élke havist. De praktijkhavo richt zich op de voorbereiding in de samenleving waarin havisten als denkers en doeners, kennis en mensen met elkaar in verbinding brengen.

Voor de havist met het profiel Cultuur & Maatschappij of Economie & Maatschappij bieden we de praktijkhavo aan middels Greater Skills.

Voor de havist met het profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek bieden we de praktijkhavo aan middels de Anders-Leren-Tijd.

Anders-Leren-Tijd (AL-Tijd)

Als voorloper op het Greater Skills programma ontwikkelt het havo-team binnen de Anders-Leren-Tijd praktijklessen voor élke leerling. De kern van deze lessen is dat leerlingen anders leren dan gedurende de reguliere vak lessen. Concreet houdt dat in dat elke leerling die kiest voor een N&G of een N&T profiel twee lesuren in de week praktijkgericht en projectmatig onderwijs aangeboden krijgt dat past binnen het gekozen profiel. De inhoud van de ALT uren is dus niet zozeer vakgebonden maar meer profiel gebonden. Tijdens deze ALT uren werken de leerlingen middels praktijklessen aan een project, opdracht, onderzoek, proef of practicum, aan vaardigheden die van belang zijn om succesvol een hbo opleiding te kunnen doorlopen. Verder ronden alle leerlingen met de inzet van hun ALT uren hun profielwerkstuk af. Naast de verslaglegging van hun ervaringen/bevindingen verzorgen de leerlingen een presentatie aan ouders, docenten en andere belangstellenden.

Greater Skills

De praktijkhavo Greater Skills is een uitbreiding op de AL-Tijd en is bedoeld voor leerlingen met een C&M of E&M profiel. Binnen Greater Skills worden er vanuit het profiel ook twee lesuren per week Anders-Leren-Tijd aangeboden. Deze praktijklessen worden echter uitgebreid naar een dag(deel) in de week praktijkgericht en projectmatig onderwijs door een aantal theorievakken te koppelen aan de kern van het project. Binnen de praktijkhavo Greater Skills wordt telkens de koppeling gemaakt tussen de theoretische concepten en de praktische toepassing van de deelnemende vakken. Zo worden Nederlands, Engels, ckv, levensbeschouwing, maatschappijleer, digiwijs en international skills gekoppeld aan de kern van het project. Leerlingen werken met alle deelnemende vakken aan vaardigheden die van belang zijn om succesvol een hbo opleiding te kunnen doorlopen. Leerlingen die de praktijkhavo Greater Skills volgen, ronden middels Greater Skills ckv en levensbeschouwing af in havo 4 en ronden met Greater Skills ook het profielwerkstuk af.

Wat is het doel van Greater Skills en AL-Tijd?

Greater Skills en AL-Tijd hebben als doel leerlingen beter voor te bereiden op hbo studievaardigheden én de maatschappij van de toekomst. Leerlingen ontdekken binnen Greater Skills en ALT waar hun talenten en interesses liggen en ontwikkelen belangrijke studievaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, zelfvertrouwen, presenteren, reflecteren, informatie verzamelen, analyseren, ict inzetten, onderzoeken, verslagen maken en verantwoordelijkheid nemen. Verder wordt binnen het praktijkprogramma Greater Skills en ALT intensief samengewerkt met verschillende mbo en hbo opleidingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit de regio. Leren dus door te doen.

Kern van de praktijkhavo: Greater Skills of ALT

 • Leerlingen voeren praktische en realistische opdrachten uit in en buiten de school.

 • 'Praktisch en realistisch' betekent dat er in alle gevallen betrokkenheid is van buiten de school (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, vervolgonderwijs) en er nadrukkelijk wordt samengewerkt met de omgeving.

 • Leerlingen werken middels praktijklessen aan een project, opdracht, onderzoek, proef of practicum aan vaardigheden en competenties.

 • Leerlingen ontwikkelen, ontwerpen, maken dingen en voeren taken uit die horen bij de wensen en eisen van de opdrachtgever.

 • Leerlingen maken kennis met het beroepenveld middels bedrijfsbezoeken.

Greater Skills voor leerlingen met een C&M en E&M profiel:

Onderwijs waarin een aantal reguliere vakken zijn geïntegreerd in een praktijkgericht project die allen op 1 dag(deel) in de week worden aangeboden.

 • Onderwijs waarbij ckv en levensbeschouwing middels Greater Skills worden afgerond in havo 4.

 • Onderwijs waarin een belangrijke plek is ingeruimd voor loopbaanoriëntatie.

 • Onderwijs waarin leerlingen kennis maken met het beroepenveld middels bedrijfsbezoeken.

 • Onderwijs waarin leerlingen kennis maken met verschillende mbo- en hbo opleidingen in de regio door de intensieve samenwerking met deze opleidingen.

Anders-Leren-Tijd voor leerlingen met een N&G en N&T profiel:

Onderwijs waarin leerlingen twee lesuren per week praktijkgericht en projectmatig onderwijs krijgen aangeboden dat past binnen het gekozen profiel.

Wat levert de praktijkhavo Greater Skills of AL-Tijd op:

 • Leerlingen ronden met de praktijkhavo Greater Skills of AL-Tijd hun profielwerkstuk af.

 • Leerlingen ronden met Greater Skills ook ckv en levensbeschouwing af in havo 4.

 • Leerlingen worden door praktijkgericht en projectmatig onderwijs voorbereid op hbo studievaardigheden én de maatschappij van de toekomst.

Leren buiten de muren van de school en in de maatschappij van de toekomst.

star man