Tweetalig onderwijs (tto)
Bevorderingsnormen
Toetsplanners tto
Kostenoverzicht
TTO/Gymnasium experience
FAQ

Tweetalig onderwijs (tto)

Bij Tweetalig Onderwijs op Broekhin volgen leerlingen de meeste lessen in het Engels. Wij hebben een junior tto afdeling op Vwo niveau dus het gaat om leerjaar 1, 2 en 3. Naast de vele lessen in het Engels volgen leerlingen in leerjaar 1 een extra uur Engels, genaamd Albion. Ook horen internationaliseringsactiviteiten en verschillende projecten bij tto. 

Leerlingen sluiten tto aan het eind van de derde klas af met een examen (op B2- of C1-niveau) en krijgen een door Nuffic erkend tto-junior certificaat. Nuffic is het Nederlands orgaan voor internationalisering in het onderwijs. Zij visiteren de school en controleren of scholen aan de landelijke tto eisen voldoen.

Persoonlijke ontwikkeling en Wereldburgerschap

Tto betekent niet alleen dat er meer (vakken in het) Engels gegeven worden. De hele opleiding staat in het teken van Internationale en Europese thema's. Naast de reguliere vakken zijn er projecten in het kader van Wereldburgerschap. Creatief denken, de EU, theater, debat, onderzoek en schrijven zijn voorbeelden hiervan. Ook wisselen de leerlingen brieven en projecten uit met een buitenlandse partner, fysiek of online.  Deze activiteiten dragen bij aan meer kennis en vaardigheden op de genoemde gebieden en de leerlingen zijn in staat om in het Engels te communiceren, debatteren en te schrijven.

Portfolio
Bij tto wordt een portfolio opgebouwd. Voor het vak Engels worden ‘assignments’ opgeslagen en ook internationale projecten worden verzameld. Leerlingen dienen met het portfolio competenties aan te tonen, zoals communicatieve vaardigheden, een open houding, interesse in andere culturen, kennis en samenwerking. 

In drie jaar tijd werken leerlingen aan verschillende internationale competenties, samengevat op deze portfoliokaart:

Leerlingen beheren zelf een portfolio waarin ze groei aantonen op deze gebieden. Na drie jaar moeten ze alle competenties hebben aangetoond en uitgelegd in het tto portfolio. 

Door de drie jaren heen wordt behalve een vak score ook een score "Use of English" bijgehouden. De leerlingen worden gestimuleerd om in de klas en ook onderling Engels te spreken.

Internationale contacten

We streven ernaar om minimaal één keer, en liefst twee keer met de leerlingen naar het buitenland te gaan om contacten te hebben met andere scholieren en ervaring in andere culturen op te doen. Dit kan in de vorm van een dagreis of een meerdaagse uitwisseling zijn. Maar ook in de lessen kunnen tegenwoordig internationale contacten en projecten via digitale communicatie gerealiseerd worden.

tto-Juniorcertificaat

Leerlingen ontvangen aan het einde van het derde leerjaar een tto junior certificaat indien zij voldoen aan de eisen (zie tabblad ‘bevorderingsnormen’).

Docententeam
Docenten die in het Engels de lessen verzorgen zijn geschoold of hebben de plicht zich te scholen. Engels wordt op hoog niveau gegeven, vaak door een 'native speaker'. Alle tto-docenten halen een Cambridge kwalificatie in de Engels taal (CAE of CPE) en volgen een CLIL-training (Content and Language Integrated Learning). Veel docenten doen deze nascholing geïntegreerd op het Hilderstone College in Broadstairs (UK) met een afsluitend Cambridge examen.

IB: Internationaal Baccalaureaat

Geïnteresseerde leerlingen kunnen na VWO 3 in de bovenbouw kiezen om hun Engels verder te verbeteren door in het vrije deel te kiezen voor het International Baccalaureate (IB) English A Language and Literature Programma. Dit is een internationaal erkend certificaat waarmee leerlingen die aan een buitenlandse universiteit willen gaan studeren, geen aparte toelatingsexamens voor Engels hoeven af te leggen (het doorsnee niveau Engels van IB leerlingen ligt op C1 of zelfs C2 CEFR).

Ouderbijdrage TTO € 299,-- per leerjaar.

Ten aanzien van regulier onderwijs omvat tto een aantal extra activiteiten, projecten, nascholingen, lessen Engels en buitenlandse reizen, waar extra kosten aan verbonden zijn. Deze komen terug in deze extra (vrijwillige) ouderbijdrage voor tto leerlingen. 

Mochten veel ouders besluiten de bijdrage niet te betalen zijn we genoodzaakt het programma voor de hele lichting aan te passen.

Phileas Fogg

Al jaren bezoekt de succesvolle Britse theatergroep Phileas Fogg de school. In tto2 is er een interactieve voorstelling waar ouders voor uitgenodigd worden. De acteurs nemen de leerlingen, die meespelen, mee naar de Victoriaanse tijd. In tto3 wordt het  World War I kerstbestand nagespeeld. Dit gebeurt onder schooltijd.

Actuele projecten

Leerjaar 1:

* projectdagen Terra Proxima (vakoverstijgend)
* online uitwisselingsproject met India in vakken Aardrijkskunde en Levensbeschouwing;
* ​daguitwisseling met tto afdeling in Hannut (Wallonie)

Leerjaar 2:

* Phileas Fogg Little Victorians - interactieve theatervoorstelling
* regionaal uitwisselingsprogramma met ‘host families’ (project Youropean)
* projectdagen EU en dag Brussel

Leerjaar 3:
* Phileas Fogg WWI poetries
* WWI dag naar Ypres (België)
* Engels lesje geven op de basisscholen
* ​​Studiereis naar Engeland
* Portfoliodag (presentatie van het portfolio)
* Anglia examen en tto certificaat uitreiking

Groep 8

Leerlingen die tto overwegen kunnen terecht op ikkiestto. Voor tto heb je een Vwo advies nodig. Veel basisscholen in de omgeving worden bezocht door oud leerlingen die nu tto doen. Zij geven een lesje Engels en vertellen over tto. Leerlingen die tto of gymnasium overwegen kunnen deelnemen aan de masterclass ‘experience’ in het najaar om kennis te maken met deze twee afdelingen. Het is ook mogelijk om op school een dag mee te lopen met een tto-leerling in het eerste jaar. Zo ervaar je zelf hoe het op Bc Broekhin gaat. 

Mocht je twijfelen of dit voor jou geschikt is kun je op de hierboven genoemde site een test doen en nog meer informatie vinden.

Heb je een havo/vwo advies en wil je toch heel graag tto doen? Dan wil de school graag met je groep 8 docent in gesprek gaan. Tto is namelijk een vwo opleiding en dit kan door leerlingen als pittig ervaren worden. 

 Zie ook: veelgestelde vragen (FAQ)

 

Websites

Informatie over Nuffic: nuffic

Informatie over IB in de bovenbouw: ibo

Informatie over het docenten niveau Engels: cambridgeenglish
Bevorderingsnormen

Onderstaande knop opent het bestand met onze bevorderingsnormen.

Toetsplanners tto

Hieronder vindt u de toetsplanners voor tto1, 2 en 3.

Kostenoverzicht

Uw zoon/dochter doet mee aan het tto-programma dat op BC Broekhin wordt aangeboden. Voor dit programma vragen wij U een ouderbijdrage van €299 te betalen zodat we het tto-programma kunnen blijven aanbieden. 

Deze tto ouderbijdrage is vrijwillig en wij mogen geen leerlingen uitsluiten van activiteiten waarvan ouders niet betalen. School ontvangt echter geen middelen om dit op te vangen.
Wij doen een beroep op ouders om deze bijdrage te betalen, zodat wij programma’s in zijn geheel kunnen blijven aanbieden. Bij onvoldoende bijdragen, zijn we genoodzaakt het programma aan te passen en eventueel activiteiten te schrappen.

Ieder jaar worden kosten gemaakt voor taalvaardigheid, burgerschap, excursies en reizen, behorende bij de onderwijsprogramma's van tto. Voor de langere (Engeland) reis in klas 3 wordt ieder jaar gespaard, waardoor de kosten voor de ouderbijdrage per leerjaar gelijk blijven.

Een overzicht van de kosten die via de ouderbijdrage bekostigd worden per leerjaar:

De genoemde spaarbedragen gelden voor de lichting die nu begint, de afgelopen jaren was dit lager, omdat andere kosten hoger uitvielen. Reizen wordt duurder dus meer geld wordt opzij gezet om met name de Engelandreis mogelijk te maken.

Hiernaast moeten alle leerlingen van tto3 in maart tevens over een paspoort beschikken. (ID mag niet meer voor Engeland).

Wat betaalt school voor het tto onderwijs: scholing docenten in tto en in Engels, uren docenten om alle projecten te realiseren, en coördinator kosten. Voorlichting over tto, de experience lessen voor groep 8 leerlingen en promotiemateriaal.

Nuffic is het landelijk platform voor internationaliseren in het onderwijs en tevens waarborgen zij de kwaliteit van het tweetalig onderwijs. Nuffic verplicht tto scholen tot een jaarlijkse bijdrage voor deze organisatie.

Mocht u vragen hebben, kunt u te allen tijde contact opnemen met de TTO-coördinator mevr. M. van Hulst, m.vanhulst@mdw.broekhin.nl.

TTO/Gymnasium experience

Heb je de verwachting dat jouw eindadvies vwo zal zijn? En zoek je extra uitdaging in groep 8? Ben jij een nieuwsgierige leerling, die graag een kijkje in onze keuken wil nemen? 

Om jou alvast kennis te laten maken met het vwo-onderwijs organiseren wij ‘gymnasium/tto experience’.

  • Heb jij interesse in verschillende culturen, wil je heel goed in Engels worden en goed voorbereid zijn op studeren of werken in een internationale omgeving?

  • Ben je ambitieus en ‘willing to go the extra mile’?

  • Of verdiep jij je graag in verschillende onderwerpen, zoals de klassieke wereld en de Griekse mythen? 

Het betreft de volgende data: 25 oktober, 1 november, 8 november en 15 november. Het project wordt gegeven van 15:45 uur tot en met 17:00 uur.

Via deze link kun je je aanmelden voor deze experience! Dat wil je toch niet missen?!

FAQ

Starten op TTO

Vraag.......

... en antwoord

Worden er eisen gesteld aan het niveau Engels voor beginnende TTO kansklassers?

Nee, wij stellen geen eisen aan het niveau van Engels als leerlingen bij ons op TTO beginnen. Het verschilt per basisschool hoeveel aandacht er is voor Engels. Wel merken wij, omdat de stof voor een aantal vakken al vanaf het begin in het Engels wordt aangeboden, dat het handig is als leerlingen al enige voorkennis hebben. Daarom bieden wij basisscholen in de omgeving aan om een beperkt aantal leerlingen gebruik te laten maken van de ‘Digitale Leerschool’, nu ook Rolfgroep genoemd. Kinderen kunnen dan in hun eigen tempo Engels leren, terwijl ze op afstand worden begeleid. Heeft uw kind interesse voor tweetalig onderwijs, informeert u dan bij de leerkracht of hiervan gebruik gemaakt kan worden. Indien dit niet mogelijk blijkt, neemt u dan contact op met onze TTO-coördinator.

Mag mijn kind met een havo/vwo advies ook starten op TTO?

TTO is een plusopleiding en wordt vanaf het begin op VWO niveau aangeboden. Als een leerling heel gemotiveerd is maar een havo/vwo advies heeft, neemt u dan contact op met de teamleider van de kansklassen. Zij zal de leerkracht van groep 8 benaderen om samen te bespreken hoe het advies tot stand gekomen is en of wij voor uw zoon of dochter een uitzondering kunnen maken.

Als TTO toch niet bij mijn kind past, kan het dan overstappen naar regulier vwo of havo?

Indien een leerling merkt dat het tweetalig vwo te moeilijk is, kan in samenspraak met de mentor, teamleider en ouders besloten worden om over te stappen naar het Nederlandstalig onderwijs. We zoeken altijd naar de beste leerweg voor een kind. Als dit voor kerst gebeurt, kan een kind nog goed instromen in de havo/vwo-klas (op voorwaarde dat er ruimte is in deze klas).

Wordt er alleen Engels gesproken in de klas?

Wij stimuleren onze TTO-leerlingen om zoveel mogelijk Engels te spreken, in de lessen zelf, maar ook onderling. In het eerste jaar vallen leerlingen nog geregeld terug en spreken ze nog veel Nederlands. Wij moedigen hen aan om synoniemen te zoeken in het Engels en om moeilijke begrippen te omschrijven. Dit leren leerlingen al snel.

Zijn toetsen ook in het Engels?

Voor de vakken die in het Engels gegeven worden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde, levensbeschouwing, muziek), worden de toetsen ook in deze taal afgenomen. Andere vakken waarin Engels wordt gesproken zijn tekenen, handvaardigheid en lichamelijke opvoeding.

Wat is ‘Use of English’?

‘Use of English’ is een beoordeling voor leerlingen voor het gebruik van Engels. Iedere docent geeft twee keer per jaar een beoordeling of een leerling genoeg en juist gebruik maakt van de Engelse taal. Aan het einde van het derde jaar wordt een certificaat uitgereikt aan iedere leerling, die voor ‘Use of English’ voor ieder vak een voldoende heeft behaald.

Extra projecten en reizen

Vraag.......

... en antwoord

Zijn de reizen en projecten optioneel of juist verplicht?

Bijna alle projecten horen bij het TTO-programma. Leerlingen ontwikkelen andere competenties als ze in het buitenland zijn en maken groei door. Dit vinden we essentieel voor TTO-ers. De reizen zijn dus met de hele klas.

Is het verplicht om in een gastgezin te verblijven?

Juist door het verblijf in een gastgezin leert een kind de cultuur van een land beter kennen, net als door de samenwerking met leerlingen uit andere landen en het bezoeken van andere scholen en culturele instellingen. Het kan zijn dat een leerling bij een leeftijdgenoot verblijft, maar het kan ook zijn dat leerlingen bij een gastgezin verblijft dat bij een erkend bureau geregistreerd is. Dit betekent ook dat we verwachten dat uw huis openstaat voor een of meer uitwisselingspartners als wij een buitenlandse groep leerlingen ontvangen. We stimuleren onze leerlingen om zich te kunnen redden in het buitenland en dat ze een ‘open mind’ ontwikkelen. In het eerste leerjaar organiseren wij een tweedaagse reis naar Dover/Canterbury en hier wordt in een jeugdherberg overnacht.

Wat als een reis wordt geannuleerd?

Als een reis niet door kan gaan, bijvoorbeeld zoals met Covid, proberen we allereerst om de reis te verplaatsen naar een later moment. Als dat niet lukt, annuleren we de reis.

Zijn projectdagen verplicht?

Ja, de projectdagen zijn verplicht. In verschillende projecten, zowel binnen de afzonderlijke vakken als vakoverstijgend, zorgen we ervoor dat we werken aan competenties van onze leerlingen die wij belangrijk vinden. Deze worden verzameld en gepresenteerd in het TTO-portfolio. Projectdagen komen in de plaats van lessen.

Zijn reizen alleen onder schooltijd?

Het komt ook wel eens voor dat een weekenddag bij een reis wordt ingepland. Dit moet op tijd bekend zijn bij ouders en dit is ook terug te vinden in onze jaaragenda.

Ouderbijdrage

Vraag.......

... en antwoord

Waarom is er een extra ouderbijdrage voor TTO?

U kunt zich voorstellen dat de projectdagen, examens en reizen extra geld kosten. Voor deze extra’s ontvangen wij geen vergoeding van de overheid. Om het programma in stand te houden, zijn wij afhankelijk van de bijdrage van ouders.

De ouderbijdrage is niet verplicht. Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als een aantal ouders besluit om de bijdrage niet te betalen, zal er een aanpassing plaatsvinden in het programma. Dit heeft dus een effect op alle leerlingen. De vakken zullen dan in het Engels gevolgd kunnen blijven worden, maar wij zullen dan een keuze moeten maken in het aanbieden van de reizen en de projectdagen. De ouderbijdrage is niet bij voorbaat verhoogd om te compenseren voor ouders die niet zullen betalen. Verder wijzen wij u erop dat er in termijn betaald kan worden en via Stichting Leergeld kan er om een tegemoetkoming gevraagd worden door ouders die het bedrag moeilijk kunnen opbrengen.

Als er een reis niet doorgaat, krijg ik dan mijn geld terug?

Ja, u krijgt het geld retour dat bestemd was voor deze bepaalde reis.

Als mijn kind halverwege het jaar stopt met TTO, krijg ik dan geld terug?

U kunt zich dan bij de coördinator of teamleider van de TTO-afdeling melden met het verzoek het resterende deel van de ouderbijdrage retour te storten.

Afsluiting tto

Vraag.......

... en antwoord

Als een leerling niet bevorderd wordt naar vwo 4, krijgt hij/zij dan wel een TTO-certificaat?

Een TTO-certificaat wordt uitgereikt als voldaan is aan de eisen van het niveau Engels op vwo 3, inclusief de beoordelingen voor ‘Use of English’. Bovendien moet een leerling hebben deelgenomen aan de reizen en projecten op TTO en zijn/haar competenties in een portfolio hebben gepresenteerd.

Als een leerling het Anglia examen niet haalt of mist, wat dan?

Het Anglia examen is een manier om te bewijzen dat een leerling een bepaald niveau van Engels behaald heeft. In samenspraak met de docent Engels kan er naar andere oplossingen worden gekeken. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen op vwo 3 deelnemen aan het Anglia examen. Indien dit niet mogelijk is, zoeken wij samen met de leerling naar maatwerk. Het examen is op B2/C1 niveau, dit mag de leerling kiezen.

Welke andere eisen worden er gesteld aan het TTO-certificaat?

Twee keer per jaar beoordelen alle docenten of een leerling genoeg en goed gebruik maakt van Engels in de lessen, de ‘Use of English’ score. Op het einde van vwo 3 moet er voor alle vakken op zijn minst een voldoende voor ‘Use of English’ zijn genoteerd. Bovendien moet een leerling middels het TTO-portfolio aan kunnen tonen te beschikken over TTO-competenties.

Is het geen nadeel om de vakken in het Engels te volgen, terwijl de centrale examens in het Nederlands worden afgenomen?

Vanaf vwo 4 worden de lessen weer in het Nederlands verzorgd. Er is dus geen probleem om de centrale examens in vwo 6 in het Nederlands te maken. Wij merken dat leerlingen die TTO hebben gevolgd beter Engels beheersen, zowel in schrift, als gesproken. Zij worden taalvaardiger en hebben hier ook vaak voordeel bij als ze de andere talen leren.

Biedt BC Broekhin nog extra verdieping aan in de bovenbouw van het vwo voor leerlingen die TTO hebben gevolgd?

Na TTO kun je kiezen voor IB (international baccalaureate). Het betreft een keuzevak op het vwo in de bovenbouw. Dit vak betreft een pre-universitaire studie die Engels naar een hoger niveau tilt en gepaard gaat met het schrijven van essays, literatuuronderzoek en verdieping. Leerlingen die TTO en IB hebben gevolgd op BC Broekhin geven aan veel baat te hebben bij hun voorsprong in Engels zowel op spreek- als op schrijfvaardigheid op buitenlandse maar ook Nederlandse universiteiten, waar tegenwoordig veel colleges en boeken automatisch in het Engels worden gegeven.

star man