Vrijeschool
Lessentabel
Programma van Toetsing en Afsluiting
Kostenoverzicht

Vrijeschool

VRIJESCHOOLAFDELING        

Een hartelijk welkom aan alle leerlingen met een vwo, havo en vmbo-t advies! 
* In het vwo bieden wij maatwerk aan in de vakken Grieks en Latijn.

Ervaar de vrijeschoolafdeling van BC Broekhin in beeld en geluid.

Wij geven hier graag een antwoord op de vraag wat vrijeschoolonderwijs is. Zit je in klas 6 of groep 8 en wil je door het jaar heen graag een keertje een hele dag meelopen? Laat het weten aan onze leerlingcoördinator Ilaina Verheijen via i.verheijen@mdw.broekhin.nl

Het vrijeschoolonderwijs van BC Broekhin is in de zomer van 2021 begonnen aan haar 9e schooljaar met 263 leerlingen, verdeeld over alle leerjaren. Je vindt ons in de linkervleugel van het kleine schoolgebouw, ook wel ‘gebouw 32’ genoemd. De klaslokalen zijn over de eerste en tweede etage verdeeld. Een hecht team van vrijeschoolleraren verzorgt de lessen op basis van een eigen visie op onderwijs. Het leerplan van vrijescholen is erkend door de Raad van State en het Ministerie van Onderwijs.

Eigen kijk op onderwijs

In het vrijeschoolonderwijs zien wij onze leerlingen in de eerste plaats als mensen met een heel eigen karakter en temperament die in hun middelbare schooltijd verder op weg gaan om de mens te worden die ze zijn; een kind is geen onbeschreven blad maar gevuld met verlangens en levensdoelen. Ons leerplan is gebaseerd op de overtuiging dat wij als school, samen met ouders, een opvoedende taak hebben. We willen het kind aanmoedigen om dat wat reeds in zijn binnenste besloten ligt tot uiting te brengen en het aan de wereld zichtbaar te maken. De schoolvakken worden pedagogisch en didactisch zo gegeven dat we een flink appèl doen op de intrinsieke motivatie alsook een grote wilskracht stimuleren om tot expressie, prestatie en resultaten te komen, nu en in de toekomst. 

Om dit waardevolle proces van menswording te waarborgen zijn er in de vrijeschool ook regels en verplichtingen. Wij hechten aan inzet in de klas, en daarbuiten, om jezelf waar te maken.

De vrijeschool wil het vuurtje in jouw binnenste ontsteken

Zodra je als mens op de wereld komt, begint een grote ontdekkingstocht. Niet alleen naar de wereld om je heen maar belangrijker nog: naar jezelf! Er komen dan vragen boven zoals ‘Wie ben ik eigenlijk écht? Als ik dat ontdek, hoe slaag ik er dan het beste in om mezelf te laten zien? Welke rol wil ik hebben in deze wereld?  Hoe kan ik mijn doel(en) bereiken?’

Slimmer worden dan je al was, dat is een feest. Jezelf zijn en nog meer worden, dat is dubbel feest!

Het vuurtje dat in ieder mens zit, dáár willen wij graag bij uitkomen en (harder) doen vlammen. Wij gooien de lesstof in alle leerjaren voor dit doel regelmatig om zodat ze beter aansluit bij jouw leeftijd. De volgorde in de lesstof verschilt daarom vaak van de volgorde op andere afdelingen van BC Broekhin. Maar, onze route komt óók uit bij een diploma! 

Kwalificatie voor het diploma

In jouw examenjaar doe je mee aan de Centrale Eindexamens van het CITO en zo krijg je een erkend diploma waarmee je verdere vervolgstappen kunt maken. Dat het werkt, bewijzen de diploma’s van onze leerlingen in de voorgaande jaren. Het slagingspercentage ligt hoog. 

Andere kwaliteiten dan kennis

Jij zult samen met de jongens en meisjes van nu een nieuwe generatie vormen en de wereld ook weer gaan doorgeven. Hoe gewenst kennis op zichzelf ook is, er is meer dat onze aandacht waard is:

  • in open verbinding staan met elkaar, ongeacht herkomst of afkomst;

  • echte feiten van onecht kunnen onderscheiden door een gezond kritisch  denkvermogen;

  • uit creativiteit, kunst, ambachten en techniek inspiratie halen voor  persoonlijke ontwikkeling en innovatie;

  • verwondering voelen voor al wat leeft en bewondering met en voor elkaar delen.

Als je examen hebt gedaan op de vrijeschool hopen wij dat je bent uitgegroeid tot een sterk persoon die zichzelf is en tegelijk in een warme, open verbinding met de wereld staat. Met de kennis die is aangereikt zul je bovendien - in jouw beroepsopleiding en latere werk - taken naar ieders tevredenheid kunnen uitvoeren.

De vrijeschool verzorgt onderwijs op 3 lagen:

HOOFD - DENKEN
theorie

HART - VOELEN
eigenheid, passie, empathie

HANDEN - WILLEN 
toneel, muziek, kunst, ambacht en sport

Voor het overzicht aan vakken: zie de pagina ‘lessentabel'.

Samenstelling van de klassen

De leerlingen van klas 7 tot en met 12 volgen het onderwijs samen, ze worden niet gescheiden op grond van het basisschooladvies (minimaal vmbo-t). We spreken dan ook van heterogene klassen. Door met iedereen in contact te blijven leer je veel van en met elkaar, en word je niet van vrienden gescheiden.

Een leraar biedt de stof derhalve in diverse vormen en niveaus aan. Zo wordt bijvoorbeeld eerst de basis aan iedereen uitgelegd. Daarna volgt de verdieping die geschikt is voor leerlingen met een havo en vwo advies. Dit zorgt ervoor dat klasgenoten zich aan elkaar optrekken en tot een bredere kennis komen dan ze dachten. ‘Waar een wil is, is een weg.’

Middenbouw

7e klas = brugjaar
8e klas = tweede leerjaar afsluitend met een voorlopig niveau-advies
9e klas = derde leerjaar afsluitend met een definitief niveau-advies en profielkeuze

Het onderwijs in de middenbouw

De leraar geeft klassikaal onderwijs maar biedt ook uitdaging op het gebied van zelfstandigheid door je te laten werken aan projecten binnen het klaslokaal. Er wordt niet tot nauwelijks met boeken gewerkt, de leraar is het lichtbaken en neemt je op zijn eigen wijze mee op reis door de lesstof.

Er is een vast dagrooster. Als leerling blijf je elke les in je eigen lokaal, de leraren komen ernaar toe. Voor LO, muziek, drama, kunstvakken en ambachten zijn er bijzondere ruimtes waar jij naartoe gaat.

De rol van de mentor in klas 7, 8 en 9

Je ziet jouw mentor drie uur per week waardoor jullie elkaar heel goed leren kennen. Ook daarnaast is hij/zij altijd stand-by. Sterker nog, de mentor van klas 7 blijft jouw mentor tot en met klas 9.  Er vindt vervolgens een warme overdracht plaats met de coach in de bovenbouw.

Ouderbetrokkenheid

De mentor vindt een goed contact met jouw ouders erg belangrijk zodat je ‘uit en thuis’ een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaart. Het lerarenteam houdt zich aan de afspraken die tussen jou, je mentor en jouw ouders zijn gemaakt.

De opbouw aan toetsen, woordbeoordelingen en cijfers

In de 7e en 8e klas wordt er getoetst maar spelen andere ijkpunten een belangrijkere rol. Zoals: hoe is de inzet in de les? Wordt het schoolwerk in de klas en thuis bijgehouden? Is de organisatie van schoolspullen op orde? Kortom, is de leerling goed geïntegreerd in het schoolse proces? In plaats van cijfers worden er woord-beoordelingen gegeven.

Vanaf de 9e klas worden er in het eigen klaslokaal door elke vakleraar toetsen afgenomen over een wat grotere hoeveelheid stof. Nu wordt er een cijfer boven het werk gezet zodat je weet waar jij in jouw leerontwikkeling staat. Immers wordt er aan het einde van dit jaar een definitief niveau-advies gegeven en een profiel gekozen. 

Bovenbouw

10e klas = 4 vwo, 4 havo en eindexamenjaar 4 vmbo-t
11e klas = 5 vwo en eindexamenjaar 5 havo
12e klas = eindexamenjaar 6 vwo

Het onderwijs in de bovenbouw

In de 10e klas ga je in en buiten de vaklessen zelfstandiger werken en studeren.
In klas 11 en 12 stimuleren we deze zelfstandigheid nog verder.                      

Er is een vast dagrooster waarin vaklessen en studie-uren elkaar afwisselen. 
Leraren geven nu doorgaans instructiemomenten waarna jij zelfstandig de stof verder gaat bestuderen en bijpassende opdrachten maakt. Zo ontstaat er tijd en ruimte voor de vakexpert om iedereen meer individueel te begeleiden en in te gaan op persoonlijke leervragen. Deze inrichting van het onderwijs is een goede opmaat naar het onderwijs in het WO, HBO en MBO. Onze leerlingen passen zich aldaar snel aan.

Nu verplaats jij je van lokaal naar lokaal voor instructie van de vakexpert. Tijdens je studie-uren werk je met anderen samen in de daarvoor aangewezen ruimte van de vrijeschoolafdeling of op jezelf in de stilte van de mediatheek. Naast het werken in schriften wordt er nu bij enkele vakken met boeken gewerkt; behalve een etui neem je nu ook een laptop mee naar school. 

De rol van de coach in klas 10,11 en 12

De persoonlijke begeleiding wordt in de bovenbouw verzorgd door een coach. Je zult worden aangemoedigd om je te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon: iemand die goed voor zichzelf kan zorgen en grote sprongen voorwaarts maakt om na het examen makkelijk over te vloeien in nieuwe leef- en leerprocessen. Kortom, een coach loopt mee aan de zijlijn en waar nodig word je bijgestuurd.

Open verbinding tussen ouders en school

In de bovenbouwjaren blijft het wenselijk om goed met elkaar in contact te blijven staan. De verandering is dat jij hierin steeds meer zelf de regie gaat voeren en verantwoording naar ons gaat afleggen. In klas 11 en 12 laten leerlingen zien hierin de nodige vaardigheden te hebben ontwikkeld.  

Periodeonderwijs: ruggengraat in het dagrooster    

Op het dagrooster is de lestijd tussen 08.30 en 10.10 uur gereserveerd voor het periodeonderwijs (PO). Een Periode wordt elke dag gegeven door één en dezelfde leraar, 3 weken aanééngesloten. Hierna begint de volgende Periode van 3 weken, met een andere leraar. Deze cyclus loopt het jaar rond.

In het periodeonderwijs worden bijzondere onderwerpen van de gewone schoolvakken uitgediept. Daarnaast  worden er ook bijzondere vrijeschoolvakken als voedingsleer, astronomie, filosofie, kunstgeschiedenis en Parzival in behandeld. In één Periode kan er relatief veel stof worden behandeld dat flink op je binnenste inwerkt. Daarom kan het periodeonderwijs met recht voor alle niveaus sociaal aansprekend en sterk verdiepend onderwijs genoemd worden. 

Van elke periode maak jij een handgeschreven verslag met tekst, kleurvakken en tekeningen. Hierin zien wij hoe jij persoonlijk de stof op papier verwerkt, welke doelen jij je stelt, wat je ervan hebt waargemaakt en of je de theorie netjes en creatief uitwerkt. Er ontstaat zo een heel persoonlijk boekwerkje waarin je jouw leerproces, inzet en talenten bundelt.

Jaarfeesten

In het vrijeschoolonderwijs schenken we aandacht aan het ritme van de seizoenen en vieren we met elkaar de jaarfeesten die daarbij horen.                   

Bijvoorbeeld met Sint Michaël vervullen alle leerlingen een daad van moed waarmee er geld wordt opgehaald voor leeftijdsgenoten die leven op plekken in de wereld waar onderwijs niet vanzelfsprekend is. 

Excursies

De vrijeschool organiseert in alle leerjaren diverse uitstapjes met workshops die aansluiten bij het lesprogramma van de kunstvakken.

In de 10e klas gaan de leerlingen met Frans in hun pakket samen met alle andere leerlingen van BC Broekhin een dagje naar Parijs.              

Eindreis

De vrijeschoolafdeling onderneemt elk jaar met haar eindexamenleerlingen een gezamenlijke eindreis, ter afsluiting van de middelbare schooltijd. De voorbije jaren gingen we per trein naar Berlijn, een stad vol historie en cultuur!  

Werkweek

Elk schooljaar gaan leerlingen van hetzelfde leerjaar met hun klas een paar dagen op werkweek. In het land worden er overdag werktaken uitgevoerd op een ontvangend bedrijf. Er wordt op lokatie in de buurt door de leerlingen zelf eten bereid en overnacht.  

Biografieweek

Aan het einde van het eindexamenjaar wordt op een inspirerende lokatie een aantal dagen teruggekeken op de middelbare schooltijd en op jouw eigen persoonlijke groeiproces als mens en leerling.

Stages voor alle leerlingen

Klas   9: economische stage
Klas 10: zorgstage

Uitwisselingen

Als vrijeschoolleerling kun je in de bovenbouw van harte deelnemen aan het rijke uitwisselingsprogamma van BC Broekhin.

Lessentabel

2020-2021

7vrs

8vrs

9vrs

10vrst

10vrsh

10vrsv

11vrsh

11vrsv

12vrsv

Nederlands

2

2

2

2

2

2

1

2

1

Frans

2

2

2

2

2

1

2

1

Duits

2

2

1

2

2

1

2

1

Engels

2

2

2

2

2

2

1

1

1

geschiedenis

1

2

2

1

2

1

aardriijkskunde

1

2

2

1

2

1

wiskunde

2

2

3

2

wiskunde A

2

2

2

2

2

wiskunde B

2

2

2

2

2

wiskunde C

2

2

2

wiskunde D

4

4

2

4

2

natuurkunde

1

1

2

1

2

nask-I

1

scheikunde

2

2

2

2

2

nask-II

2

biologie

2

1

1

1

1

1

economie

1

2

2

2

2

2

2

bedrijfseconomie

1

1

1

1

1

1

tekenen

2

2

2

2

2

2

handvaardigheid

2

2

2

2

2

2

muziek

1

1

1

3

3

3

2

3

drama

1

1

1

lichamelijke oefening

3

3

2

2

2

2

1

2

1

mens en maatschappij

3

2

mens en natuur

3

2

periode onderwijs

8

8

8

8

8

8

8

8

8

mentorles

3

3

3

2

2

2

2

2

2

studieles

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) zijn alle theoretische toetsen en praktische opdrachten opgenomen die deel uitmaken van het SE (SchoolExamen). Per onderdeel wordt vermeld wanneer het getoetst wordt, de bijdrage aan het periodecijfer en de bijdrage van de periode aan het SE-cijfer.

In het examenreglement voor het examenjaar 2022 is, naar aanleiding van de coronacrisis, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze staan in het 'Aanhangsel Eindexamenreglement SOML 2021-2022'. Klik op de onderstaande knop voor de volledige tekst.

Kostenoverzicht

Naast de algemene ouderbijdrage geldt voor de afdeling vrijeschool een extra ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage is vrijwillig en wij mogen geen leerlingen uitsluiten van activiteiten waarvan ouders niet betalen. School ontvangt echter geen middelen om dit op te vangen.

Wij doen een beroep op ouders om deze bijdrage te betalen, zodat wij het vrijeschoolprogramma in zijn geheel kunnen blijven aanbieden. Bij onvoldoende bijdragen, zijn we genoodzaakt het programma aan te passen en eventueel activiteiten te schrappen.

Momenteel zijn wij als afdeling afhankelijk van de vrijeschool bijdrage. Dit extra zaken die wij aanbieden, maken ons tot een vrijeschool. Denk aan gesplitste groepen bij kunstvakken, smeden, houtbewerking en drama. Dit gebeurt in kleinere groepen en is dus een kostbare aangelegenheid. Daarnaast kosten de aankleding, het meubilair, jaarfeesten en vieringen meer.

Zoals u zult begrijpen zijn er kosten verbonden aan deze extra’s op de vrijeschool. Daarom vragen wij naast de gebruikelijke ouderbijdrage van BC Broekhin een extra vrijeschool bijdrage van ouders. Omdat de genoemde activiteiten vallen onder curriculum gerelateerde programma’s doen we dit door jaarlijks eenzelfde bedrag te vragen van ouders. De bijdrage voor vrijeschoolonderwijs is vastgesteld op € 450,-- en wordt jaarlijks geëvalueerd.

In de laatste week van de grote vakantie, vanaf maandag 29 augustus wordt via mail een digitale link verstuurd met verdere informatie over betalen.

Als u vragen heeft, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de teamleider van de vrijeschool, Maartje van Gent.

Doel

Kosten

Omschrijving

Formatieve splitsing groepen

€310,50

Het gaat om kleinere groepen bij kunstvakken: drama, muziek en 3d (handvaardigheid) en 2d (tekenen). Tevens het aanbieden van de vakken smeden, etsen en boekbinden.

Kunstexcursies en materiaal

€50,-

Kunstexcursies en materiaal tijdens de periodelessen en vrijeschoolkunstvakken.

Specifieke scholing

€41,-

Scholing (naast eigen budget van docenten); lezing voor ouders en leerling; kunst; coaching van docenten; vrijeschool cursus voor nieuwe docenten; vrijeschoolopleiding voor klassendocenten. Boeken en tijdschriften die de docenten lezen voor hun deskundigheidsbevordering die specifiek is voor de vrijeschool.

Aankleding en presentatie

€22,50

Jaarfeesten, portfolioavonden, diploma uitreiking, inrichting, PR materiaal (van de vrijeschool vereniging), netwerkbijeenkomsten, scholen bezoeken.

Lidmaatschap

€26,-

Per leerling aspirant lidmaatschap Vereniging van Vrijescholen.

star man