Nieuws

De praktijk havo: Greater Skills

Geplaatst op 08-11-2022

Voor leerlingen met economie in hun vakkenpakket

Leerlingen die kiezen voor de praktijk havo gaan aan de slag met het onderwijsprogramma Greater Skills. De leerlingen die kiezen voor het lesprogramma van Greater Skills volgen één dag in de week praktisch en projectmatig onderwijs dat benaderd wordt vanuit een aantal vakken waarbij telkens de verbinding wordt gelegd tussen de vakken onderling en de verbinding wordt gezocht met het vak economie en ondernemerschapsvaardigheden.

 Wat is het doel?

Het doel van het onderwijsprogramma Greater Skills is dat leerlingen de kans krijgen (ondernemers)vaardigheden te leren en deze ook daadwerkelijk in te zetten in de praktijk; leren dus door te doen. Met Greater Skills ervaren leerlingen op een praktijkgerichte manier hoe het is om een eigen bedrijf te runnen waarbij de verbinding wordt gelegd met de vakken Economie, Nederlands, Engels, CKV, Levensbeschouwing, International Skills, Digiwijs en het mentoraat. Leerlingen ontdekken waar hun talenten en interesses liggen en ontwikkelen belangrijke studievaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, zelfvertrouwen, presenteren, reflecteren, informatie verzamelen, analyseren, ICT inzetten, onderzoeken, verslagen maken en verantwoordelijkheid nemen. Dit zijn studievaardigheden die van belang zijn om succesvol een HBO opleiding te kunnen volgen.

 Wat levert het op?

In de bovenbouw van het havo maken alle leerlingen een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een verdieping in een vak. De leerlingen werken onder begeleiding van een docent een schooljaar lang aan deze verdieping, schrijven een verslag en verzorgen een presentatie. Met het doorlopen van het lesprogramma Greater Skills sluiten de leerlingen hun profielwerkstuk af, daarnaast worden de vakken levensbeschouwing en CKV afgerond binnen de lessen Greater Skills. De vakken Nederlands, Engels en Economie staan naast Greater Skills ook regulier op het lesrooster. Tijdens deze reguliere lessen worden de leerlingen voorbereid op het eindexamen in het betreffende vak.

 Hoe ziet de praktijkdag Greater Skills eruit?

 De praktijkdag Greater Skills wordt opgebouwd uit de volgende lessen:

-        Economie (Jong Ondernemen)         - levensbeschouwing (bedrijfsethiek)

-        Nederlands                                        - International Skills

-        Engels                                                - Digiwijs

-        CKV                                                   - Mentoraat

Door de vakdocent economie worden de leerlingen begeleid bij het oprichten van een eigen onderneming. Tijdens deze lessen, Jong Ondernemen, richten leerlingen in een groepje hun eigen onderneming op en runnen deze onderneming gedurende een schooljaar. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over een product, schrijven een ondernemingsplan, verkopen aandelen en houden hun financiële administratie bij. Vervolgens gaan leerlingen dit product ook echt op de markt verkopen. Leerlingen pitchen hun plannen aan potentiële aandeelhouders en tijdens de aandeelhoudersvergadering worden de aandeelhouders op de hoogte gebracht van het resultaat.

Het lesprogramma Jong Ondernemen wordt benaderd vanuit het vak economie en vormt de rode draad van het Greater Skills programma. De vakken Nederlands, Engels, CKV, levensbeschouwing, International Skills, digiwijs en het mentoraat staan geheel in dienst van de economische thema’s die behandeld worden binnen het lesprogramma.

Zo werken de leerlingen met de docent Nederlands aan hun presentatie- en schrijfvaardigheden, leerlingen leren notuleren en interviews afnemen en enquêtes opstellen en verwerken. Tevens is er aandacht voor verslaglegging en leren samenwerken.

Tijdens de les Engels werken de leerlingen aan spreek-, luister- en schrijfvaardigheden door een presentatie voor te bereiden in het Engels of het aanschrijven van de aandeelhouders in deze taal. Leerlingen bereiden in het Engels een pitch voor en leren deze te presenteren in de Engelse taal.

Tijdens de les CKV gaan de leerlingen aan de slag met creative concepting, waarbij de nadruk zal liggen op het in beeld vertalen van het product/merk of boodschap voor een bepaalde doelgroep. Bij dit visualiseren kunnen de leerlingen gebruik maken van bijvoorbeeld moodboards die vervolgens weer kunnen leiden naar een logo en huisstijl die de identiteit van de eigen onderneming weergeven. Een andere tool is een storyboard voorafgaand aan een commercial of vlog, of ter ondersteuning van een pitch. Kortom, met een onderzoekende houding komen de leerlingen er bij CKV achter hoe zij de identiteit van het eigen bedrijf (of) product het beste kunnen visualiseren.

Eerlijk zaken doen, ondernemen, loont. Daarbij speelt levensbeschouwing en bedrijfsethiek een belangrijke rol. Vanuit jong ondernemen komen tot de bedrijfsmissie/visie en daarbij tegelijkertijd uitgaan van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Waarbij People, Profit en Planet dienen te leiden tot Peace. Bijvoorbeeld: een bedrijf dient ook een vaste, structurele bijdrage te willen leveren aan het thema duurzaamheid vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid naar mens en samenleving, waar ook ter wereld.

Ondernemen blijft niet alleen beperkt tot onze eigen landsgrenzen. Leerlingen uit Roermond zijn uitermate gunstig gepositioneerd ten opzichte van de Euregio; ondernemingen in België en Duitsland liggen binnen handbereik. Maar ook de rest van Europa is een potentieel studie- en werkgebied voor onze leerlingen. Tijdens de lessen International Skills bereiden leerlingen een bezoek voor aan het buitenland. De leerlingen worden in de rol gezet van organisator, en zullen de voorbereiding en uitvoering in alle facetten gaan aanpakken.

Bij de lessen Digiwijs gaan de leerlingen digitale vaardigheden ontwikkelen op het gebied van Word, Excel en Powerpoint. Daarnaast leren ze hoe ze op een goede manier een Google Drive inrichten en gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van mediawijsheid.

Tijdens de mentorles zal er aandacht zijn voor het studieproces van de leerlingen. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ouders op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en zal de mentor een coachende rol vervullen binnen het LOB traject.

Verder worden er tijdens de lessen Greater Skills bedrijfsbezoeken afgelegd en/of zal een ondernemer op school als gastspreker een economisch thema komen verdiepen en tot slot vindt er een samenwerking plaats met verschillende HBO opleidingen waarbij leerlingen een realistische HBO ervaring opdoen door lessen te volgen op een HBO instituut of van een HBO docent bij ons op school.

 Leren buiten de muren van de school en in de maatschappij van de toekomst.

star man